Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni

by admin
0 comment

Aydınlatma Metni Nedir?

 

Aydınlatma Metni; 29677 sayılı ve 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili bir konudur. Bu kanun kapsamında; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi konularda mevzuata uygun olarak yapılan açıklama Aydınlatma Metni olarak ifade edilebilir. Yani söz konusu kanunda kişisel verileri işleyenler ve kişisel verileri işlenenler ile ilgili maddeler vardır. Bu maddeler kapsamında özetle şu söylenebilir ki; kişisel verileri işleyen bir gerçek veya tüzel kişi, kişisel verilerini işlediği kişiyi bir aydınlatma metni ile aydınlatmalı ya da aydınlatmanın yapılmasını sağlamalıdır.

Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır ve Neleri İçerir?

Bu kanunda; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiye veri sorumlusu denilmiştir. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü Madde 1o’da şu şekilde belirtilmiştir;

1.    Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a.    Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b.    Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c.    İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
d.    Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
e.    11 inci maddede sayılan diğer hakları (ilgili kişinin hakları),

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. Bu kapsamda, bir aydınlatma metni yukarıdaki hususları içermelidir.

Ayrıca aynı kanunun 11’inci maddesinde ise ilgili kişinin (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) hakları şu maddelerle belirtilmiştir;

1.    Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.    7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g.    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Ayrıca söz konusu kanunda; bu kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında “5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” olarak belirtilmiştir. Bu hususlar dikkate alınarak bir aydınlatma metni hazırlanabilir.

Açık Rıza Metni Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda bahsedilen bir diğer konu da; “Açık Rıza” kavramıdır. Söz konusu kanunda bu kavram; “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder” şeklinde belirtilmiştir. Bu kapsamda, bu tanıma ve söz konusu kanuna uygun olarak hazırlanan metin Açık Rıza Metni olarak adlandırılabilir.

Açık Rıza Metni Nasıl Hazırlanır ve Neleri İçerir?

6698 sayılı kanunda açık rıza kavramının tanımı yapılmış ancak açık rıza metni tanımından bahsedilmemiştir. Ayrıca söz konusu kanunda, bu metnin nasıl hazırlanacağını adım adım anlatan bir madde bulmak mümkün değildir. Ancak, 6698 sayılı kanunda açık rıza kavramı ile ilgili olarak yazan açıklamalar dikkate alınarak bir Açık Rıza Metni hazırlanabilir. Açık rıza metni ile ilgili bir fikir edinebilmek için aşağıdaki iki örnek incelenebilir.
1.    “Kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak saklanmasını ve işlenmesini kabul ediyorum.”
2.    “Kişisel verileriniz, size daha iyi hizmet verebilmek için toplanmaktadır. Bu bilgiler sadece kurumumuz tarafından saklanıp işlenecektir. Veri temsilcimize ulaşarak sizinle ilgili veriler için erişim, değişiklik ve imha talebinde bulunabilirsiniz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak saklanmasını ve işlenmesini kabul ediyorsanız aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz.”
Focus Keywords: Aydınlatma Metni, aydınlatma metni, Açık Rıza Metni, açık rıza metni.
Meta Açıklaması: Bu yazı; Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni olarak adlandırılan metinlerden ve 6698 sayılı KVKK’ndan bahsetmektedir.

 

You may also like

Leave a Comment